Z usług poradni mogą korzystać:

 1. dzieci, młodzież oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni,
 2. pedagodzy,
 3. psychologowie,
 4. logopedzi,
 5. nauczyciele placówek oświatowych;
 • korzystanie z usług poradni jest dobrowolne,
 • korzystanie z usług poradni jest odpłatne,
 • wysokość opłat za usługi świadczone przez poradnię reguluje cennik usług,
 • szczegółowe zasady niepełnoletnia osoba korzystająca z usług poradni ma obowiązek zgłoszenia się z rodzicem lub prawnym opiekunem wnoszenia opłat określa regulamin opłat poradni,

 

Partnerem poradni jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 • uczelnia z wieloletnia tradycją oferująca możliwość kształcenia na 21 kierunkach i ponad 80 specjalnościach,
 • uczelnia oferuje studia magisterskie, inżynierskie i licencjackie w siedzibie uczelni w Bydgoszczy i wydziałach: Słupsku, Toruniu, Inowrocławiu, Ełku, Chojnicach, Pile,
 • w Słupsku uczelnia prowadzi kształcenie na Wydziale Zarządzania i Przedsiębiorczości, który mieści się przy ulicy Mikołaja Kopernika 28-31 w zabytkowym budynku siedzibie Centrum Edukacyjnego Technik,
 • w ofercie uczelni jest ponad 100 kierunków studiów podyplomowych, w tym specjalistyczne studia europejskie, natomiast w Słupsku ponad 60 kierunków nauczycielskich, biznesowych i administracyjnych,
 • przy uczelni działa Centrum Europejskie, Szkoła Języków Obcych, Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych oraz Centrum Kultury Medialnej,
 • na kampus uczelni składa się kilkanaście nowocześnie wyposażonych budynków w zwartym 8-hektarowym kompleksie w samym sercu miasta, ulokowanych na malowniczym zakolu Brdy,
 • na terenie kampusu działa także Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej REWITAL, Akademickie Centrum Medyczne, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – Instytut Wspierania Rozwoju Dziecka, Przedszkole Akademickie oraz Żłobek,
 • Akademicka Przestrzeń Kulturalna Uczelni Galeria nad Brdą i Muzeum Fotografii to miejsca chętnie odwiedzane przez miłośników form artystycznych i imprez kulturalnych.

Centrum Nauki i Biznesu w Słupsku

Centrum Nauki i Biznesu w Słupsku wpisana jest do rejestru, a przedmiotem jej działalności jest:

 • działalność edukacyjna na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym, szkolnictwa na poziomie wyższym niż średnie, kształcenie ustawiczne dorosłych i innych form kształcenia,
 • działalność polegającą na nauce języków obcych,
 • działania wspierające szkoły i placówki oświatowe,
 • działania wspierające biznes,
 • działania promocyjne i marketingowe,
 • działania wydawnicze
 • działania informatyczne.

Diagnozowanie, opinie i orzeczenia

 • dysleksja,
 • dysgrafia,
 • dysortografia,
 • dyskalkulia,
 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • gotowość szkolna

Formy terapii

 • terapia psychologiczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • terapia logopedyczna,
 • arteterapia,
 • dogoterapia
 • integracja sensoryczna,
 • EEG – Biofeedback,
 • zajęcia grupowe.

Konsultacje i poradnictwo w zakresie:

 • pozytywnych metod wychowawczych, nakierowanych na właściwy rozwój dziecka, wspierający jego potencjał,
 • sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi w odniesieniu do dzieci i młodzieży,
 • postępowania z dzieckiem mającym trudności w nauce (m.in. dysleksja, dysgrafia, dysortografia) lub z dzieckiem uzdolnionym,
 • postępowanie z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową,
 • sposobów wspierania rozwoju psychoruchowego małego dziecka,
 • przygotowanie dziecka do nauki w przedszkolu, szkole,
 • sposobu postępowania z dzieckiem nieśmiałym, wycofanym, mającym trudności w kontaktach społecznych,
 • sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, metod obniżania stresu, napięcia emocjonalnego,
 • wybory drogi kształcenia i zawodu.

Inne

 • mediacje rodzinne,
 • oferta dla firm i placówek, w tym szkolenia rad pedagogicznych
 • oferta dla rodziców.

Kilka ważnych informacji

 • poradnia jest wpisana do ewidencji szkół i placówek Miasta Słupsk,
 • poradnia jest niepubliczną placówką oświatową,
 • poradnia udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, prowadzi wczesne wspomaganie dziecka,
 • poradnia działa na terenie województwa pomorskiego,
 • poradnia posiada filie na terenie innych województw,
 • nadzór pedagogiczny nad poradnia sprawuje Pomorski Kurator Oświaty,
 • poradnia funkcjonuje w oparciu o obowiązujące regulacje prawa,
 • opiekę merytoryczna i patronat sprawuje Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,
 • organem prowadzącym poradnię jest Centrum Nauki i Biznesu w Słupsku.

“Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.”

Jan Paweł II