zapisz się do newsletera

Szkolenie - „ Neuropsychologia w szkole – uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

„ Neuropsychologia w szkole – uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

 

Szkolenie adresowane do:

Rad pedagogicznych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów pracujących w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych

Cel szkolenia:

 1. Zapewnia poszerzenie kompetencjiw zakresie skutecznej edukacji uczniów z uogólnionymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz problemami adaptacyjnymi.

 2. Uprawnia do uczestnictwa w szkoleniu„ Neuropsychologia w szkole -praca edukacyjno-terapeutyczna z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” (poziom zaawansowany) – metody pracy edukacyjnej i wychowawczej z uczniem z zaburzeniami neurorozwojowymi ( forma warsztatowa).

   

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia

Prowadzący szkolenie :

mgr Joanna Masalska-Sakowicz

Psycholog z uprawnieniami do diagnozy i terapii neuropsychologicznej

Czas szkolenia: 3 godziny ( zegarowe)

 

PROGRAM  SZKOLENIA:

 

Część I:

Trudności w funkcjonowaniu szkolnym ( edukacyjnym i społecznym) ucznia z zaburzeniami neurorozwojowymi:

 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu: autyzm, autyzm atypowy, zespół Aspergera

 • Specyficzne zaburzenia językowe: SLI, FLI, afazja rozwojowa

 • Specyficzne trudności w uczeniu się: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia, dyspraksja,

 • ADHD ( zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi)

 • Lekka niepełnosprawność intelektualna

 • Zaburzenia tikowe

   

  Charakterystyka zaburzeń neurorozwojowych w aspekcie trudności w nauce i relacji społecznych. Omówienie sposobów dostosowywania wymagań, form i metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

Częsć II ( warsztatowa):

 • studia przypadków

 • doskonalenie umiejętności w zakresie obserwacji ucznia z trudnościami w nauce

 • analizowanie orzeczeń i opiniiw kierunku wychwytywania mocnych i słabych stron ucznia – jak wykorzystać mocne strony dziecka? Jak dostosowywać wymagania i sposoby pracy na lekcji?

 • Ćwiczenia w opracowywaniu realnego planu dostosowania wymagań i metod pracy z uczniem w zespole klasowym

ZGŁOSZENIA poradnia@poradniaslupsk.pl lub telefonicznie 733235858.

Koszt  120 zł