zapisz się do newsletera

Trening Umiejętności Społecznych

TUS SST (Trening Umiejętności Społecznych – Social Skills Training)

Co to jest?

TUS to zajęcia grupowe, które mają na celu trenowanie adekwatnych zachowań społecznych, umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, naukę przestrzegania zasad, samokontroli, rozumienia i kontrolowania emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. Zajęcia rozwijają pozytywną motywację, wiarę we własne możliwości i poczucie własnej wartości, a także kształtują empatię oraz wzajemny szacunek. Umiejętności społeczne będą ćwiczone poprzez zabawę oraz możliwość doświadczania sytuacji społecznych w bezpiecznych warunkach warsztatowych.

Co daje?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) pomaga dzieciom, młodzieży, dorosłym mającym trudności z przestrzeganiem dobrych praktyk współżycia społecznego czy z samokontrolą. TUS uczy między innymi współdziałania w grupie, w przypadku zaburzeń komunikacji społecznej kształtuje odpowiadające normom społecznym wzorce komunikacyjne (na przykład pozawerbalne). Trening Umiejętności Społecznych to również radzenie sobie z emocjami. Niezwykle istotna, by lepiej być zrozumianym, okazuje się umiejętność rozpoznawania oraz nazywania własnych emocji, a także ich redukcja w sposób akceptowany społecznie.

Treningi Umiejętności Społecznych mają przede wszystkim nauczyć dzieci:

- kontrolowania zachowania

- budowania prawidłowych relacji rówieśniczych, współpracy w grupie

- rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji

- słuchania, komunikowania, zadawania pytań

- przestrzegania zasad

- radzenia sobie z impulsywnością, ze stresem

- proszenia o pomoc

- prawienia i przyjmowania komplementów

- asertywności

- czekania na swoją kolej

- respektowania zasad i norm społecznych

- inicjowania kontaktów interpersonalnych, podtrzymywanie relacji

- akceptowania niepowodzeń („sztukę przegrywania”)

- kształtowania pozytywnego obrazu siebie

- szukania rozwiązań w nieporozumieniach i konfliktach, rozwiązywanie konfliktów, zdolności osiągania kompromisu 

Program zajęć i techniki są dostosowane do potrzeb grupy i uczestników.

Cykl obejmuje 10-15 treningów, każdy trwa ok.  60 minut. Uczestnicy dobierani są do grup wiekowo i z uwzględnieniem trudności. Tworzone grupy są kameralne 4 – 5 osób maksymalnie. Grupy są zamknięte tzn., że w trakcie trwania cyklu spotkań nie ma możliwości, by dołączyła do zespołu nowa osoba.

TUS przeznaczony jest dla dzieci z trudnościami w sferze społecznej:

  • trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych,
  • nieśmiałość, wycofanie,
  • trudności w adaptacji do nowych sytuacji,
  • impulsywność, trudności w panowaniu nad emocjami,
  • zachowania opozycyjne, buntownicze,
  • nieumiejętność dostosowania się do zasad,
  • uleganie niekorzystnym wpływom,
  • problemy wychowawcze,
  • *w tym dla dzieci z Zespołem Aspergera, wysokofunkcjonującym autyzmem, ADHD.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny 733 235 858 ;)