zapisz się do newsletera

Cele i zadania poradni

Poradnia udziela dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

 

Do zadań poradni należy w szczególności:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży,
 • udzielanie dzieciom, młodzieży oraz rodzicom lub opiekunom prawnym bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcje przedszkola, szkoły, placówki, w tym nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • rozpowszechnianie wśród rodziców i nauczycieli wiedzy na temat autyzmu i innych zaburzeń oraz sposobów radzenia sobie z nim,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzenie bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz ich mocnych stron,
 • wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej funkcji rodziny
 • prowadzenie rehabilitacji i terapii, w tym terapii AAC.

Poradnia realizuje zadania w szczególności poprzez:

 • diagnozę,
 • konsultacje,
 • terapię indywidualna i grupową,
 • psychoedukację,
 • doradztwo,
 • interwencję w środowisko ucznia,
 • działalność profilaktyczną,
 • działalność innowacyjną,
 • działalność wydawniczą

Zadania poradnia realizuje we współpracy:

 • rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka,
 • nauczycielami przedszkoli, szkół lub placówek,
 • innymi placówkami specjalistycznymi,
 • podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
 • Instytutem Wspierania Rozwoju Dziecka Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Poradnia wydaje opinię

 • o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • dotyczące konieczności dostosowania wymagań do potrzeb i możliwości dziecka,
 • psychologiczno – pedagogiczne o poziomie funkcjonowania dziecka,
 • inne, zgodne z potrzebami dziecka, rodzica, szkoły.