zapisz się do newsletera

Dla nauczycieli i rad pedagogicznych

Warsztaty dla nauczycieli i szkolenia dla rad pedagogicznych:

 1. Mała szkoła – wielkie problemy.
 2. Innowacje w szkole.
 3. Promocja i reklama w budowaniu wizerunku szkoły.
 4. Szkolny system zapewniania bezpieczeństwa.
 5. Projekt edukacyjny w szkole / placówce.
 6. Diagnoza dziecka w edukacji przedszkolnej i wewnątrzszkolnej.
 7. Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 8. Nowoczesne technologie informacyjne w nauczaniu.
 9. Emisja głosu nauczyciela.
 10. Cyberprzemoc jako wyzwanie dla pedagoga.
 11. Asertywność w życiu zawodowym.
 12. Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów interpersonalnych w szkole / placówce.
 13. Szkolna interwencja profilaktyczna.
 14. Skuteczna komunikacja między nauczycielem i uczniem.
 15. Problemy dzieci otyłych.
 16. Trudności dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 17. Wychowanie w szkole.
 18. W labiryncie środków odurzających.
 19. Praca z uczniem w oparciu o opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 20. Praca z uczniem zdolnym.
 21. Błędy w czytaniu spowodowane wadami wymowy lub zaburzeniami słuchu.
 22. Zaburzenia słuchu spowodowane hałasem.
 23. Współpraca rodziców ze szkołą.
 24. Motywowanie uczniów do nauki.
 25. Trudne zachowania w klasie.
 26. Integracja międzyklasowa.
 27. Wartości przeciwko agresji.
 28. Integracja sensoryczna.
 29. Wczesne rozpoznawanie zaburzeń słuchu.
 30. Pomoc dziecku jąkającemu się.
 31. Szkolna przemoc symboliczna.
 32. Integrowanie klasy.
 33. Trudne sytuacje wychowawcze a odpowiedzialna postawa.
 34. Budowanie wsparcia rodzicielskiego w szkole.
 35. Komunikacja międzyludzka.
 36. Metody pracy z uczniem o specyficznych trudnościach w nauce.
 37. Agresja i przemoc w szkole.
 38. Edukacja włączająca – praca z dzieckiem niepełnosprawnym w szkole.
 39. ADHD – symptomy i zasady postępowania.
 40. Wczesne rozpoznawanie dysleksji rozwojowej.
 41. Wspieranie dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej
 42. Diagnoza gotowości szkolnej.
 43. Doradztwo zawodowe – planowanie kariery edukacyjno – zawodowej.
 44. Stres wywołany pracą zawodową oraz sposoby jego zwalczania
 45. Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.
 46. Dziecko autystyczne.

Czas trwania warsztatów dla nauczycieli i szkoleń rad pedagogicznych – od 2 do 8 godzin.