Biofeedback EEG nowoczesny trening pracy mózgu

Dla dzieci i dorosłych ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego

 • z zaburzeniami psychosomatycznymi
 • przy autyzmie
 • przy epilepsji
 • przy dziecięcym porażeniu mózgowym
 • podczas rehabilitacji po udarach i urazach mózgu

Dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami koncentracji

 • poprawa efektywności pracy mózgu
 • większa koncentracja, lepsza pamięć
 • zwiększenie kreatywności
 • podniesienie samooceny
 • niwelacja stresu i zmęczenia

Dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychosomatycznymi

 • przy zaburzeniach snu
 • przy moczeniu nocnym
 • z przewlekłymi bólami
 • głowy, migrenami
 • przy stanach depresyjnych

Dla wszystkich

 • przy problemach z nauką (dysleksja, dysgrafia, gorsze oceny)
 • z nadpobudliwością (adhp, zespół add)
 • przy stanach depresyjno-lękowych, apatii, agresji

Pomoc logopedyczna – kiedy skorzystać?

 

Kiedy wybrać się z dzieckiem do logopedy?

1. Gdy Twoje dziecko ma 2 miesiące i nie reaguje na głośne dźwięki otoczenia.

2. Gdy Twoje dziecko ma 4 miesiące i nie jest zainteresowane dźwiękami, które słyszy, nie szuka ich źródła (nie odwraca głowy w ich stronę), nie głuży, czyli nie wydaje bezwarunkowych dźwięków gardłowych, typu: „gu”, „ku” , „gli” , „kli” ,pli” , „we” , „bwe”, nie wsłuchuje się w wypowiedzi dorosłych.

3. Gdy Twoje dziecko ma 6 miesięcy i nie gaworzy, czyli nie bawi się dźwiękami będącymi połączeniami samogłosek z prostymi spółgłoskami, typu: „ma” , „ba” , „pa” , „ta” , „la” .

4. Gdy Twoje dziecko ma 10 miesięcy i nie reaguje na swoje imię, nie rozumie emocjonalnych wypowiedzi domowników, nie naśladuje, nie powtarza oraz nie wokalizuje sylab.

5. Gdy Twoje dziecko ma 12 miesięcy i nie wypowiada, co najmniej kilku prostych słów, nie używa podstawowego języka pozawerbalnego (mimiki, gestów wskazywania), nie sygnalizuje swoich potrzeb, nie rozumie prostych poleceń, typu: „daj” , „weź” , „pokaż” , „połóż”. Nie rozpoznaje wyrażeń dźwiękonaśladowczych. Nie inicjuję interakcji z osobami z otoczenia.

6. Gdy Twoje dziecko ma 2 lata i nie wypowiada się prostymi, dwuczłonowymi zdaniami, typu: „Mama daj.” , „Misio je.” , „Tata am – am.”, prostymi nazwami osób, przedmiotów, czynności, nie identyfikuje i nie różnicuje słów i melodii piosenek. Nie rozumie prostych zdań (poleceń, zakazów).

7. Gdy Twoje dziecko ma 3 lata i nie wypowiada bądź zniekształca samogłoski („a” , „o” , „u” , „e” , „i” , „y” , „ą” , „ę”) oraz następujące spółgłoski: „p” , „b” , „m” , „f” , „w” , „k” , „g” , „t” , „d” , „ch” , „n” , „l” oraz głoski szeregu ciszącego: „ś” , „ź” , „ć” , „dź” oraz gdy w tym wieku dziecko nie buduje dwu- lub trzy-członowych zdań (a posługuje się np. tylko pojedynczymi słowami), nie próbuje posługiwać się zdaniami twierdzącymi, pytającymi i wykrzyknikowymi.

8. Gdy Twoje dziecko ma 4 lata i nie wypowiada bądź zniekształca głoski szeregu syczącego: „s” , „z” , „c”, „dz”, (w wieku 4 lat dziecko powinno już wypowiadać się zdaniami coraz bardziej przypominającymi mowę dorosłych, opowiadać krótkie bajki).

9. Gdy Twoje dziecko ma 5 lat i nie wypowiada bądź zniekształca głoski szeregu szumiącego: „sz” , „ż” , „cz” , „dż” ,a mowa dziecka nie jest w pełni zrozumiała przez otoczenie (według normy rozwojowej dziecko w wieku 5 lat: posługuje się zdaniami, prawidłowo odmienia wyrazy, stosuje: rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki).

10. Gdy Twoje dziecko ma 6 lat i nie wypowiada bądź zniekształca głoskę „r” lub którąś z głosek języka polskiego, rozwój jego systemu dźwiękowego nie został ukończony.

Co powinno zaniepokoić rodziców ??

Do logopedy należy wybrać się zawsze, gdy:

1. Twoje dziecko oddycha nieprawidłowo – ma stale otwarte usta, wydaje się jakby mówiło „przez nos”, ma płytki oddech, trudność sprawiają mu ćwiczenia oddechowe i dmuchanie na lekkie przedmioty.

2. Twoje dziecko ma nieprawidłową barwę głosu, jakość głosu wydaje się zaburzona – głos jest ochrypły, nieczysty, jakby był tworzony przez dziecko z dużym wysiłkiem, w trakcie mówienia mięśnie szyi i krtani są wyraźnie napięte.

3. Twoje dziecko ma obniżoną sprawność aparatu artykulacyjnego – w czasie zabawy przed lustrem dziecko nie jest w stanie wykonać proponowanych ćwiczeń lub wykonuje je niepoprawnie (np. nie kieruje czubka języka w kierunku nosa lub brody, nie jest w stanie dotknąć czubkiem języka do podniebienia twardego, nie potrafi parskać wargami, kląskać językiem lub nabierać powietrza ustami, a następnie nadymać policzków jak balon).

4. Twoje dziecko ma nieprawidłowe warunki anatomiczno – czynnościowe mowy: stwierdzono u niego nieprawidłową budowę aparatu artykulacyjnego (skrócone wędzidełko podjęzykowe, przerośnięte migdałki podniebienne, niesymetryczne wargi, nieprawidłową budowę języka i/lub podniebienia twardego), zaburzone są funkcje: ssania, połykania (pionizacja języka, brak objawów nieprawidłowego napięcia mięśni), kąsania (odgryzanie pokarmu przednimi siekaczami), żucia (ruchy inne niż okrężne).

5. Twoje dziecko ma problemy ze słuchem, wydaje Ci się, że często nie reaguje na mowę jakby w ogóle do niego nie docierała, Twoje dziecko miało przeprowadzone badania słuchu i ma stwierdzony niedosłuch.

6. Twoje dziecko nie posługuje się mową, a poziom ekspresji mowy jest obniżony – wydaje się jakby nie potrzebowało komunikować się z otoczeniem, nawet z najbliższymi – rodzicami, rodzeństwem. Zawsze bawi się w ciszy, nie próbuje powtarzać sylab ani wyrazów po dorosłych, nie chce uczestniczyć w dialogu z rodzicami.

7. Twoje dziecko ma ubogi zakres umiejętności leksykalnych, czyli ubogi poziom słownictwa (zna i używa wyraźnie mniej słów niż jego rówieśnicy).

8. Twoje dziecko ma ubogi zakres słownika biernego, a poziom percepcji mowy jest obniżony (nie rozumie nawet prostych zdań lub próśb, nie reaguje na polecenia i zakazy).

9. Twoje dziecko ma ubogi zakres umiejętności fonetyczno – fonologicnych, czyli ma niepełny zasób głosek artykulacyjnych (nie wymawia wszystkich głosek, często przekształca je na inne lub opuszcza niektóre głoski w wyrazach, sepleni).

10. Twoje dziecko ma zaburzone elementy prozodyczne mowy: melodię, akcent i intonację wypowiedzi (niewłaściwie akcentuje wyrazy, mówi w sposób monotonny, nie potrafi okazać za pomocą głosu swojego nastroju czy emocji).

11. Twoje dziecko nie stosuje i nie rozumie mowy pozawerbalnej (nie używa mimiki twarzy do przekazywania informacji bądź wzbogacania swojej wypowiedzi, nie posługuje się gestami rąk, nie rozumie mimiki i gestów, które towarzyszą mowie innych osób).

12. Twoje dziecko ma zaburzone tempo mowy (mówi za szybko lub za wolno), natężenie mowy (mówi za głośno lub za cicho), bądź płynność wypowiedzi (stosuje przerywniki typu: „eee” , „yyy”, zacina się, mówi z pauzami).

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Zajęcia z logopedą są zawsze dostosowane do potrzeb i umiejętności małego pacjenta. Repertuar wykonywanych ćwiczeń odbywa się zgodnie z zaleceniami występującymi w diagnozie dziecka. Wszystkie formy aktywności są połączone z zabawą i wykorzystaniem ciekawych pomocy terapeutycznych, które uatrakcyjniają przebieg terapii i sprawiają, że dzieci chętnie wracają na kolejne zajęcia.

Terapia logopedyczna obejmuje:

1. Usprawnianie sposobu oddychania (oddychanie przez nos w trakcie spoczynku, nos-usta w trakcie fonacji) i wyćwiczenie odpowiedniego toru oddechowego – przeponowo-brzusznego

2. Usprawnianie aparatu artykulacyjnego przez wykonywanie ćwiczeń mających na celu zwiększenie sprawności języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy.

3. Wykonywanie masażu logopedycznego zewnętrznego (w obrębie twarzy) i wewnętrznego (w obrębie jamy ustnej), a także odwrażliwianie okolic jamy ustnej.

4. Nauka prawidłowego realizowania funkcji: ssania, połykania, żucia i kąsania.

5. Przeprowadzanie ćwiczeń zmniejszających nadmierne wydzielanie śliny.

6. Przeprowadzanie ćwiczeń korygujących zabarwienie głosu (np. eliminowanie nosowego zabarwienia głosu).

7. Praca z dzieckiem polegająca na łamaniu bariery strachu przed mówieniem, nauka nawiązywania dialogu i inicjowania fonacji przy jej braku.

8. Rozwijanie zdolności naśladownictwa z zakresu onomatopei (naśladowanie odgłosów wydawanych przez zwierzęta, pojazdy, sprzęty domowe).

9. Nauka prawidłowej realizacji głosek i eliminacja wad wymowy.

10. Poszerzanie zasobu słownika czynnego dziecka (tego co mówi) oraz słownika biernego (tego co rozumie).

11. Doskonalenie funkcji językowych, przez poznawania nowych części mowy: rzeczowników, czasowników, przymiotników, nauka posługiwania się pełnymi zdaniami, poznawanie zasad gramatyki i fleksji języka polskiego.

12. Ćwiczenia percepcji słuchowej i trening pamięci słuchowej, związany z: zapamiętywaniem i odtwarzaniem struktur rytmicznych oraz ciągów sylab; rozpoznawanie odgłosów pochodzących z otoczenia dziecka, grze na instrumentach, kształtowanie umiejętności słuchu fonemowego (różnicowaniu głosek, wyrazów).