zapisz się do newsletera
Punkt Przedszkolny - Przedszkole Akademickie

Punkt Przedszkolny - Przedszkole Akademickie

+48 733 235 858

             poradnia@poradniaslupsk.pl

 

 

Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.
Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak, aby samo wiedzieć chciało.


Janusz Korczak

 

 

KONCEPCJA PRACY

MISJA

„Akademia Rozwoju Dziecka” pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze, kształcące, wspomaga wszechstronny rozwój dziecka – intelektualny, emocjonalny i fizyczny, zgodny z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Celem edukacji przedszkolnej jest przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Placówka pełni również funkcje doradcze i wspomagające działania rodziców, zapewnia im udział w kształtowaniu wizerunku placówki, a także integruje społeczność przedszkola ze środowiskiem lokalnym. Staramy się, aby każde dziecko czuło się kochane, akceptowane i szczęśliwe, a także przygotowane do przeżywania sukcesu, ale  i do radzenia sobie z niepowodzeniami.  Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych. Przedszkole kształtuje postawę twórczą, kompetencje społeczne i językowe, prowadzi intensywną inkulturację językową w zakresie języka angielskiego, uczy odróżniać dobro od zła, dba o promowanie zachowań przyjaznych wobec świata przyrody, proekologicznych, prozdrowotnych, tożsamości regionalnej oraz narodowej.

                                      

WIZJA PRZEDSZKOLA

Organizacja oraz zasoby rzeczowe i osobowe przedszkola

Zatrudniona kadra charakteryzuje się wysokimi kompetencjami pedagogicznymi, które systematycznie rozwija. Umiejętnie łączy teorię z praktyką poprzez realizację zadań w Centrum Nauki i Biznesu (prowadzenie wykładów i ćwiczeń), Akademickiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz pracę z dziećmi w punkcie przedszkolu. Sprawnemu rozwiązywaniu problemów i tworzeniu nowych perspektyw służą zespoły zadaniowe. Nauczyciele dbają o zapewnienie życzliwego klimatu do współdziałania, a także o doskonalenie organizacji przebiegu edukacji i wspomagania dzieci. Przedszkole systematycznie współpracuje z Akademicką Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Słupsku - psychologiem, logopedą oraz specjalistą w zakresie gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korektywy, terapeutami: wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, integracji sensorycznej, Biofeedback EEG - nowoczesny trening pracy mózgu,  zapewniając dzieciom warunki do prawidłowego rozwoju, a także z Wydziałem Zarządzania i Przedsiębiorczości w Słupsku udzielającymi metodycznego
i merytorycznego wsparcia, co podkreśla akademicki charakter placówki. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie. Przedszkole dysponuje bardzo dobrą bazą lokalowo-dydaktyczną, tym samym sprzyja realizacji przyjętych programów w sposób atrakcyjny dla dziecka.
W nowocześnie wyposażonej placówce organizowane są kąciki zainteresowań, które zachęcają dzieci do swobodnej zabawy. Placówka posiada dobrze wyposażony plac zabaw, m.in. w tablice aktywności, sprzyjające jej ukierunkowanemu wyzwalaniu. Przedszkole usytuowane jest na terenie akademickiego Wydziału Zarządzania i Przedsiębiorczości w Słupsku oraz Centrum Edukacyjnego Technik i korzysta z jego bogatej infrastruktury.

Istota procesów zachodzących w przedszkolu i efekty

Aby zapewnić optymalne warunki rozwojowe, nauczyciele prowadząc systematyczne obserwacje, monitorują indywidualny rozwój każdego dziecka. Dbają o stworzenie  warunków do stymulowania jego aktywności oraz kształtowania zdolności i zainteresowań. Proces edukacji i wspomagania rozwoju prowadzi do osiągnięcia przez dziecko gotowości szkolnej, którą przedszkole diagnozuje. W zależności od wyników, nauczyciele podejmują oddziaływania korygujące oraz wspomagające rozwój dziecka. Dodatkowo specjalistyczną diagnostykę oraz działania uwzględniające potrzeby dzieci, prowadzą systematycznie współpracujący z placówką – psycholog i logopeda. Oferta zajęć w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci. Placówka zapewnia bogatą ofertę zajęć dodatkowych, zgodne z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku roku po konsultacjach z rodzicami.

 Do  podstawowych zasad pracy przedszkola należą:

 • Zasada zaspakajania potrzeb dziecka
 • Zasada aktywności
 • Zasada indywidualizacji
 • Zasada organizowania życia społecznego
 • Zasada integracji – integrowanie procesu wychowania i edukacji  

Placówka promuje zachowania przyjazne przyrodzie – uczy szacunku do świata roślin i zwierząt.  Dzieci przygotowywane są do dbałości o zdrowie i aktywności w naturalnym   otoczeniu. Aktywnie i wielozmysłowo poznają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać, szanować, a także korzystać z jej zasobów dla zdrowia i zaspokajania potrzeb. Z promowaniem zachowań przyjaznych przyrodzie łączy się kształtowanie postawy proekologicznej poprzez tworzenie okazji do: obserwowania i oglądania, poznawania i przeżywania, doświadczania i badania, wypowiadania się oraz działania i tworzenia. Nauczyciele kształtują tożsamość narodową i regionalną wychowanków oraz poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Prowadzą planowy proces wychowawczy oparty na wartościach, kształtują kompetencje społeczne dzieci, uczą odróżniać dobro od zła. Placówka tworzy warunki do rozwijania samodzielności i działalności dzieci, w tym aktywności twórczej w różnorodnych formach działalności. Stwarza także warunki do intensywnej inkulturacji w zakresie języka obcego nowożytnego, przygotowując dzieci do posługiwania się językiem angielskim. 

Wykaz metod stosowanych w przedszkolu

Wykorzystywane metody i formy pracy z dziećmi są nowoczesne i zapewniają im atrakcyjny, twórczy oraz aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 Metody czynne

 • Metoda samodzielnych doświadczeń
 • Metoda kierowania własną działalnością dziecka
 • Metoda zadań stawianych dziecku
 • Metoda ćwiczeń utrwalających

  Metody oglądowe

 • Obserwacja i pokaz
 • Osobisty przykład nauczyciela
 • Udostępnianie sztuki /dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne/

Metody słowne

 • Rozmowy
 • Opowiadania
 • Zagadki
 • Objaśnienia i instrukcje
 • Sposoby społecznego porozumiewania się
 • Metody żywego słowa

W przedszkolu prowadzone są również innowacyjne zajęcia umuzykalniające realizowane według założeń koncepcji Edwina E. Gordona, rozwijające uzdolnienia i kompetencje muzyczne dzieci w oparciu o proces audiacji, prowadzący do rozumienia muzyki, a także kształtujące ich muzykalność oraz zainteresowania muzyczne.

 Dodatkowo codzienna praktyka pedagogiczna wzbogacona została o nowatorskie toki metodyczne realizowane według:

 • Metody twórczej R. Labana
 • Metody C. Orffa
 • Ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • Metody kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona
 • Metody gimnastyki rytmicznej M. i A. Kniessów
 • Pedagogiki zabawy
 • Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Metody twórczego myślenia J. Osborne – „Burza mózgów”
 • Metody dziesięciu palców Ruth Show
 • Metody integracji sensorycznej dr A. Jean Ayersa
 • Metod relaksacyjnych, m.in. treningu autogennego J.H. Schultza
 • Metody uspokajającej i rozwijającej T. Danielewicz, A. Koźmińskiej, J. Magnuskiej
 • Metody prowadzenia doświadczenia w „laboratoriach wiedzy”
 • Metod aktywizujących twórczość dzieci
 • Programów aktywności – świadomość ciała, kontakt i komunikacja M. i Ch. Knillów
 • Bajkoterapii
 • Elementów mappingu w twórczym rozwoju dzieci

Współpraca ze środowiskiem i rodzicami

W naszym przedszkolu rodzice mają możliwość obserwowania dzieci w działaniu, a także włączania się w różne formy aktywności, do których należą m.in. udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, warsztaty twórcze i festyny z ich udziałem. Współpracują w sprawach przedszkola i wyrażają opinie na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych, planowanie wyjazdów edukacyjnych oraz organizację ważnych wydarzeń w przedszkolu. Nauczyciele wspomagają rodziców w wychowaniu i podejmują działania sprzyjające skutecznemu przepływowi informacji, co sprzyja ujednoliceniu procesów wychowania i edukacji. Budowanie współpracy opartej na wsparciu, życzliwości i akceptacji ułatwia podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz pracy placówki. Przedszkole włącza się w różne inicjatywy podejmowane na rzecz środowiska m.in. zbiórki  dla schroniska zwierząt, zbiórka nakrętek dla chorego dziecka, uwzględniając jego potrzeby. Dzieci biorą również czynny udział w akcjach charytatywnych np. Świąteczna paczka. Podejmują także współpracę z przedszkolami, placówkami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

Tradycje przedszkolne

Przedszkole posiada własne tradycje, które podkreślają jego odrębność i specyfikę (logo, kalendarz uroczystości i wydarzeń)

 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Sprzątanie Świata
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia
 • Andrzejkowe Wróżby
 • Szlachetna paczka
 • Mikołajki
 • Spotkanie przy wigilijnym stole
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal Karnawałowy
 • Walentynki
 • Powitanie Wiosny – „Kolorowy Korowód”
 • Międzynarodowy Dzień Teatru "Bawimy się w teatr”
 • Wielkanocny Zajączek
 • Międzynarodowy Dzień Ziemi
 • Festyn Rodzinny
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego – pożegnanie dzieci 5 i 6-letnich

 Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę poprzez foldery informacyjne oraz media – prasę, telewizję i stronę internetową. 

 Sylwetka absolwenta:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • posiada dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w grupie,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • wykazuje aktywność w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • wykazuje wrażliwość estetyczną,
 • lubi przyrodę i podejmuje przyjazne wobec niej działania,
 • akceptuje i zna zasady zdrowego stylu życia,
 • ma poczucie przynależności narodowej,
 • jest dobrze przygotowany do nauki języka angielskiego.

 Kierunki działania – priorytety:

 • kształtowanie aktywności dziecka oraz wspieranie uzdolnień poprzez poszukiwanie atrakcyjnych form i metod rozwijania aktywności twórczej,
 • kształtowanie zdolności, umiejętności oraz zainteresowań artystycznych. Wychowanie przez sztukę (muzykę, plastykę, teatr) i do odbioru sztuki,
 • promocja edukacji ekologicznej i zdrowotnej,
 • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych,
 • intensywna inkulturacja językowa – przygotowanie do posługiwania się językiem angielskim (grupy dwujęzyczne)
 • doskonalenie procesów wspomagania edukacji dzieci, w tym poszerzanie działań nowatorskich w przedszkolu,  
 • doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja pracy

GRUPA I „

7:00 – 8:00

Kontakty okolicznościowe, zabawy dowolne i organizowane, zajęcia indywidualne - pozostawianie dzieciom możliwości wyboru i przejęcia inicjatywy, zabawy integrujące grupę.

8:00 – 8:30

Zabawy prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym ruchowe, ze śpiewem, przy muzyce, integrujące grupę, obserwacje przyrodniczne, prace porządkowe. Zabawy swobodne w sali indywidualne lub w zespołach, w tym: tematyczne, manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, plastyczne, gry stolikowe.

8:30 – 9:00

Śniadanie wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

9:00 – 9:30

Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego - aktywność: językowa, społeczna, matematyczna, przyrodnicza, muzyczna, ruchowa, plastyczna, teatralna.

9:30 – 11:00

Pobyt na świeżym powietrzu: zabawy dowolne i organizowane, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki - dobór zajęć uzależniony od pogody i pory roku.

11:00 – 11:30

II śniadanie wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

11:30 – 12:15

Relaksacja.

12:15 – 12:45

Zabawa swobodna wynikająca z zainteresowań dzieci .Praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym.

12:45 – 13:15

Obiad wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

13:15 – 14:00

Zabawa swobodna wynikająca z zainteresowań dzieci. Praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym.

14:00 – 15:30

Organizowanie różnorodnych zabaw oraz warunków rozwoju m.in. poprzez możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez specjalistów. Pobyt na świeżym powietrzu: zabawy dowolne i organizowane, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki - dobór zajęć uzależniony od pogody i pory roku.

15:30 – 16:00

Podwieczorek wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

16:00 – 17:00

Kontakty okolicznościowe, zabawy dowolne i organizowane, zajęcia indywidualne - pozostawianie dzieciom możliwości wyboru i przejęcia inicjatywy, zabawy wyciszające.

 

 

GRUPA II

7:00 – 8:00

Kontakty okolicznościowe, zabawy dowolne i organizowane, zajęcia indywidualne - pozostawianie dzieciom możliwości wyboru i przejęcia inicjatywy, zabawy integrujące grupę.

8:00 – 8:30

Gimnastyka poranna, zabawy ruchowe prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym ze śpiewem przy muzyce, integrujące grupę, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe.

Zabawy swobodne w sali indywidualne lub w zespołach, w tym tematyczne, manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, plastyczne, gry stolikowe.

8:30 – 9:00

Śniadanie wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

9:00 – 10:00

Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego - aktywność: językowa, społeczna, matematyczna, przyrodnicza, muzyczna, ruchowa, plastyczna, teatralna.

10:00 – 11:00

Zabawa swobodna wynikająca z zainteresowań dzieci. Praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym.

11:00 – 11:30

II śniadanie wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

11:30 – 12:30

Pobyt na świeżym powietrzu: zabawy dowolne i organizowane, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki - dobór zajęć uzależniony od pogody i pory roku.

12:30 – 13:00

Zabawa swobodna wynikająca z zainteresowań dzieci. Praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym.

13:00 – 13:30

Obiad wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

13:30 – 14:00

Relaksacja, "Cała Polska czyta dzieciom".

14:00 – 15:30

Organizowanie różnorodnych zabaw oraz warunków rozwoju m.in. poprzez możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez specjalistów. Pobyt na świeżym powietrzu: zabawy dowolne i organizowane, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki - dobór zajęć uzależniony od pogody i pory roku.

15:30 – 16:00

Podwieczorek wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

16:00 – 17:00

Kontakty okolicznościowe, zabawy dowolne i organizowane, zajęcia indywidualne - pozostawianie dzieciom możliwości wyboru i przejęcia inicjatywy, zabawy wyciszające.

 

 

 

 

Warunki przyjęcia dzieci do punktu przedszkolnego

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

 

Przedszkole Akademickie Centrum Nauki i  Biznesu

 

Rozdział I

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

1. Do punktu przedszkolnego Akademickie Przedszkole Centrum Nauki i Biznesu przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 5 lat zamieszkałe na terenie Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku. (uwzględnia się okres adaptacyjny).

3. Liczba miejsc wynosi 25. W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do punktu przedszkolnego powołuje się komisję rekrutacyjną.

4. Zapisy odbywają się w sposób ciągły.

5. Zapisy do punktu przedszkolnego odbywają się w sekretariacie Centrum Nauki i Biznesu w Słupsku.

6. Rodzice (opiekun prawny dziecka) zobowiązani są przy zapisywaniu złożyć Kartę zgłoszenia – „Wniosek o przyjęcie dziecka".

7. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci :

- matka lub ojciec samotnie wychowuje dziecko

- obydwoje rodziców pracuje

- dziecko rodzica niepełnosprawnego

- dziecko niepełnosprawne z orzeczeniem do kształcenia w publicznym przedszkolu

8. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do punktu przedszkolnego jest mniejsza od liczby miejsc można odstąpić od powołania komisji rekrutacyjnej

9. Powołana ewentualnie komisja rekrutacyjna składa się z:

• dyrektor punktu

• 2 członków  nauczyciele lub terapeuci zatrudnienia w CBi B

10. Zadania komisji rekrutacyjnej:

• rozpatrywanie kart zgłoszeń

• wywieszenie listy dzieci przyjętych

 

Rozdział II

Zasady ogłaszania rekrutacji

 

 Rekrutację na kolejny rok szkolny ogłasza dyrektor Przedszkola Akademickiego  w

formie pisemnego ogłoszenia dla rodziców na tablicach ogłoszeń w punktach i na stronie internetowej, podając termin składania przez rodziców kart zapisu dziecka do punktu przedszkolnego.

 

Rozdział III

Dokumenty dotyczące rekrutacji

 

l. Dokumenty składane do punktu przedszkolnego przez rodziców to:

a. karta zgłoszenia – „Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego”

b. inne dokumenty dołączone w miarę potrzeb

2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy komisji rekrutacyjnej to:

a. karty zapisu dzieci do punktu przedszkolnego w formie wniosku

b. inne dokumenty złożone przez rodziców (np. o niepełnosprawności)

3. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:

a. listę dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego wg. roku urodzenia

b. listę dzieci nieprzyjętych

Regulamin obowiązuje od l września 2014 r.

Zgłoszenie do pobrania

/uploads/ckeditor/attachments/2758/karta_zg_oszenia_do_punktu.docx